1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.mobisdikas.lt el. parduotuvėje ir „MOBISDIKAS.LT“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.mobisdikas.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.
2.2 Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.mobisdikas.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sudarymo momentas

3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia teigiamą mygtuką.
3.2 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama „MOBISDIKAS.LT“ duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.mobisdikas.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus:
4.2.1 Kai pirkimo–pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3 Pirkėjo teisė nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį yra įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, kuriomis Pirkėjas turi teisę pasinaudoti jeigu prekė nebuvo sugadinta ir (arba) nepasikeitė jos prekinė išvaizda, įpakavimas, ja nebuvo naudotasi.

5. Pirkėjo pareigos

5.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2 Pirkėjas už el.parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu arba kitaip.
5.3 Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu [email protected] per 14 dienų nuo daikto pristatymo datos, kai parduodamas daiktas ir nuo sutarties sudarymo datos, kai teikiamos paslaugos.
5.4 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el.paštu [email protected]
5.5 Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

6.1 Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el. parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.
6.2 Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el. parduotuvės veiklą.
6.3 Pardavėjas turi teisę atnaujinti šias Taisykles paskelbdamas apie tai internetinėje svetainėje www.mobisdikas.lt.

7. Pardavėjo pareigos

7.1 Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el. parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el. parduotuvės veikimui.
7.2 Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 12 darbo dienų nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.
7.3 Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1 Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.
8.2 Pirkėjas sutinka, kad jam pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekės nauja kaina, Pardavėjas įsipareigoja pateikti analogišką prekę pirmine užsakymo kaina. Pirkėjui atsisakius šių sąlygų, Pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta, bet kurios iš šalių iniciatyva.

9. Prekių pristatymas

9.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.mobisdikas.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo vietą – gauti prekes Pirkėjo pageidaujamu adresu.
9.2 Užsakymus Pardavėjas pristato nemokamai, išskyrus Kuršių neriją.
9.3 Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats, tais atvejais, kai Pirkėjas neturi galimybės priimti prekių, jas atsiimti gali Pirkėjo įgaliotas atstovas.
9.4 Prekių priėmimo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba kurjeriu patikrinti prekių būklę. Jei prekių būklė netinkama, būtina surašyti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kurį abi šalys turi patvirtinti savo parašais. Pirkėjas tokiu atveju privalo per 2 darbo dienas nuo pažeidimo akto surašymo informuoti Pardavėją apie pažeidimo akto pildymo faktą.
9.5 Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

10. Prekių garantija

10.1 Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos specifikacijoje, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el.paštu [email protected]
10.2 Kiekvienai el. parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama gamintojo garantija, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).
10.3 Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis, vartojamo kredito sutartis).
10.4 Baterijoms yra suteikiama 6 mėn. garantija.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respubliks Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo bei pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
11.2 „MOBISDIKAS.LT” pasilieka teisę nepriimti grąžinamos prekės, nenurodydama priežasties.

12. Atsakomybė

12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
12.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.

13. Neprastosios aplinkybės

13.1 Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.

14. Apsikeitimas informacija

14.1 Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
14.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el. pašto adresais.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.